สัมมนา Forex วันที่ 19 ม.ค. 2565 วิธีเลือกหา DemandSupply ที่แข็งแกร่ง จากกราฟเปล่า

Online Seminar WELTRADE THAILAND
Thursday 19 January 2023, 19.00 – 20.30
Topics : วิธีเลือกหา Demand/Supply ที่แข็งแกร่ง จากกราฟเปล่า
โค้ชนอร์ธ จากเพจ High-Low Academy Thailand